Browsing: Pushpa Song ‘దాక్కో

పుష్ప- ది రైజ్’ తొలి సింగిల్ ‘దాక్కో దాక్కో మేక’ లిరిక్స్.. తందానే.. తాన తందానానేనా.. (2) తానాని తనినరీనానే.. అ.. అ.. అ.. అఅఅ.. వెలుతురు తింటది ఆకు.. ఆకును తింటది మేక.. మేకను…